Strona Główna BIP Strona Główna
- Służba Przygotowawcza
 


W związku z planowanym uruchomieniem szkolenia w ramach służby przygotowawczej na potrzeby korpusu oficerów w 2016 roku kandydaci do odbycia przeszkolenia wojskowego w korpusie osobowym medycznym w grupie osobowej lekarzy mogą zgłaszać się do Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Opolu lub telefonicznie pod numerem 261 623 933 w terminie do 25.08.2015 roku.


Służba Przygotowawcza - to rodzaj czynnej służby wojskowej dla ochotników posiadających uregulowany stosunek do służby wojskowej, a także innych osób niepodlegających obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego.

 

Powołanie do tej służby powstaje w drodze, dobrowolnego zgłoszenia się do jej pełnienia.

 

Do służby przygotowawczej może być powołana osoba:

 • niekarana za przestępstwo umyślne,

 • posiadająca obywatelstwo polskie,

 • odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej, wiek co najmniej osiemnastu lat i wykształcenie:

1. co najmniej wyższe – w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu oficerów;

2. co najmniej średnie – w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu podoficerów;

3. co najmniej gimnazjalne – w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu szeregowych.

Osoba ubiegająca się o powołanie do służby przygotowawczej składa wniosek do wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego, na którego ewidencji pozostaje osoba ubiegająca się o powołanie do służby przygotowawczej.

Do wniosku załącza się następujące dokumenty:

 • odpis świadectwa ukończenia gimnazjum, szkoły średniej lub dyplomu ukończenia studiów wyższych - w zależności od korpusu, na którego potrzeby będzie prowadzone kształcenie;

 • inne dokumenty mogące mieć wpływ na powołanie do służby przygotowawczej, w szczególności potwierdzające posiadane kwalifikacje, w tym certyfikaty językowe, świadectwa ukończenia szkół, kursów lub uzyskania specjalizacji zawodowych, zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu.
 • W przypadku osoby będącej studentem szkoły wyższej i ubiegającej się o powołanie do służby przygotowawczej pełnionej w kilku okresach do wniosku załącza się również zaświadczenie szkoły wyższej o pobieraniu nauki.

Postępowanie rekrutacyjne do służby przygotowawczej obejmuje:

 • analizę złożonych dokumentów i zaświadczenia szkoły wyższej oraz danych zawartych w ewidencji wojskowej;

 • rozmowę kwalifikacyjną.

Wojskowy Komendant Uzupełnień osoby ubiegające się o powołanie do służby przygotowawczej, nieposiadające orzeczonej zdolności do czynnej służby wojskowej kieruje do:

 • wojskowej komisji lekarskiej, w celu wydania orzeczenia o jej zdolności do pełnienia czynnej służby wojskowej, dla osób nieposiadających określnej przydatności do czynnej służby wojskowej;

 • w przypadku kandydatów do służby w Żandarmerii Wojskowej, w celu określenia zdolności do służby w Żandarmerii Wojskowej;

 • wojskowej pracowni psychologicznej, w celu wydania orzeczenia psychologicznego w zakresie braku przeciwwskazań do odbycia czynnej służby wojskowej.

Postępowanie kwalifikacyjne ma charakter konkursowy, a na powołanie danej osoby do służby przygotowawczej mają wpływ:

 • wyniki nauczania oraz poziom kwalifikacji, wynikające z treści świadectw i innych dokumentów złożonych wraz z wnioskiem o powołanie do służby przygotowawczej;

 • wynik rozmowy kwalifikacyjnej;

 • potrzeby Sił Zbrojnych, w tym limit powołań do służby przygotowawczej i miejsc w szkole wojskowej lub charakter szkolenia;

 • motywacje do pełnienia służby przygotowawczej, oraz wykonywania obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych.

Powołanie do służby przygotowawczej następuje w terminach:

 • na potrzeby kształcenia w korpusie oficerów - w miesiącach: styczeń lub kwiecień;

 • na potrzeby kształcenia w korpusie podoficerów - w miesiącach: luty lub lipiec;

 • na potrzeby kształcenia w korpusie szeregowych - w miesiącach: styczeń, kwiecień, maj, lipiec, wrzesień lub październik;

 • na potrzeby pełnienia słuzby przygotowawczej - w kilku okresach: w lipcu.

Żołnierzy służby przygotowawczej kształcą na potrzeby korpusu:

 • oficerów – uczelnie wojskowe;

 • podoficerów – szkoły podoficerskie;

 • szeregowych – centra szkoleniowe.

Żołnierzy służby przygotowawczej kształconych na potrzeby korpusu szeregowych zawodowych w ramach tego kształcenia można również szkolić w jednostkach wojskowych.

Służba przygotowawcza kończy się egzaminem.

Z dniem rozpoczęcia pełnienia służby przygotowawczej żołnierze służby przygotowawczej otrzymują bez szczególnego nadania tytuł:

 • podchorążego - jeżeli kształcą się na oficera;

 • kadeta - jeżeli kształcą się na podoficera;

 • elewa - jeżeli kształcą się na szeregowego.

Żołnierzowi służby przygotowawczej kształconemu na potrzeby korpusu:

 • oficerów - przysługuje uposażenie zasadnicze w stawce miesięcznej w wysokości 60% najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego;

 • podoficerów - przysługuje uposażenie zasadnicze w stawce miesięcznej w wysokości 40% najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego;

 • szeregowych - przysługuje uposażenie zasadnicze w stawce miesięcznej w wysokości 30% najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego.

Czas trwania służby przygotowawczej wynosi:

 • dla żołnierza kształcącego się na oficera – do sześciu miesięcy;

 • dla żołnierza kształcącego się na podoficera – do pięciu miesięcy;

 • dla żołnierza kształcącego się na szeregowego – do czterech miesięcy.

Służba przygotowawcza obejmuje następujące okresy:

 • okres kształcenia podstawowego;

 • okres kształcenia specjalistycznego w tym praktykę dowódczą w jednostkach wojskowych w przypadku żołnierza kształconego na potrzeby korpusu oficerów i podoficerów.

Służba przygotowawcza w przypadku studentów uczelni wyższych może być pełniona w kilku okresach, w czasie letnich przerw wakacyjnych - żołnierz pełniący służbę przygotowawczą po upływie trzech tygodni od rozpoczęcia kształcenia składa przysięgę wojskową.

Okres pełnienia służby przygotowawczej wlicza się pracownikowi do okresu zatrudnienia w zakresie wszystkich uprawnień wynikających ze stosunku pracy.

Na zakończenie pełnienia służby przygotowawczej żołnierz składa przed komisją egzaminacyjną odpowiednio egzamin:

 • końcowy - kształcący się na szeregowego;

 • na podoficera - kształcący się na podoficera;

 • na oficera - kształcący się na oficera.

W czasie kształcenia specjalistycznego żołnierz może składać wniosek o zawarcie kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych.

SZKOLENIE W RAMACH SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ NA POTRZEBY KORPUSU SZEREGOWYCH.

Zaplanowane terminy na rok 2015:

I turnus od 07 stycznia 2015 do 30 kwietnia 2015.

II turnus od 05 maja 2015 do 28 sierpnia 2015.

III turnus od 01 września 2015 do 23 grudnia 2015.

 

SZKOLENIE W RAMACH SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ NA POTRZEBY KORPUSU PODOFICERÓW.

Szkolenie w ramach drugiego okresu II turnusu (szkolenie specjalistyczne) dla studentów uczelni wyższych w terminie 01.07-28.08.2015 r.

Ponadto:

Zaplanowane terminy na rok 2015:

I turnus od 03.02.2015 do 26.06.2015.

II turnus od 01.07.2015 do 27.11.2015.


  Podstawa prawna >> czytaj tutaj.


 

 

 

 

 Pliki do pobrania:


- REGULAMIN KSZTAŁCENIA ŻOŁNIERZY SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ pobierz

- WZÓR WNIOSKU O POWOŁANIE DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ pobierz